اعتبارنامه-انجمن-صنفی-کارفرمایی-تولیدکنندگان-پلی-استایرن-مازندران

ثبت-ملی-آرم-گوهر-صنعت-شمال

ثبت-ملی-علامت-تجاری-گوهر-پلاست

گواهی-استاندارد-ملی-ایران

گواهی-ایزو-مدیریت--کیفیت

گواهی-ایزو-مدیریت-کیفیت-مشتری-مداری